Home » Products » Other Products

Other Products

 • 3-Aminophenylurea English Name: 3-Aminophenylurea
  English Synonym: (3-aminophenyl)-ure; meta aminophenyl urea; 3-aminophenylurea; 1-(3-aminophenyl)urea; m-ureidoaniline; ...
 • Trans-4-amino cyclohexanol English Name: trans-4-Aminocyclohexanol
  English Synonym: timtec-BB SBB005825 ;trans-4-amino-1-hydroxycyclohexane; aminocyclohexanol(trans-4); ...
 • 4-N-Acetyl-aminocyclohexanol English Name: 4-acetamidocyclohexanol
  English Synonym: 4-acetamidocyclohexanol; N-(4-hydroxycyclohexyl)acetamide; 4-acetamidocyclohexanol (cis+trans); p-acetaminocyclohexanol; ...
 • Trans-4-aminocyclohexanol English Name: trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
  English Synonym: Aminocyclohexanol(Trans-4); ...
 • 1,4-Cyclohexanediol English Synonym: Quinitol; 1,4-Hexanediol; 1,4-Dihydroxycyclohexane; 1,4-Cyclohexanediol; 1,4-Bis(Hydroxy)-Cyclohexane; ...
 • 1,3-Cyclohexanedione English Synonym: 1,3-Benzenediol, dihydro-; 1,3-Cyclohexandione; Hydroresorcinol; Resorcinol, dihydro-; ...
 • 1,4-Cyclohexanedione English Name: 1,4-Cyclohexanedione
  English Synonym: 1,4-cyclohexanedion; 1,4-Dioxocyclohexane; Tetrahydroquinone; Tetrahydro-P-Benzoquinone; ...
 • 1,2-Dimethylpropylamine English Name: 1,2-Dimethylpropylamine
  English Synonym: 1,2-Dimethylpropanamine; 1,2-dimethyl-propylamin; 3-Methyl-2-aminobutane; ...
 • Ambroxol hydrochloride English Synonym : duramucal; labotest-BB IT00134650; fluixol; frenopect; bluibron; bronchopront; abramen;...
 • 5-Ethyl-2-methyl pyridine English Synonym: 2,5-Aldehydine;2-Picoline, 5-ethyl-; 5-ethyl-2-methyl-pyridin; 5-ethyl-2-picolin; 5-Ethyl-alpha-picoline; 6-Methyl-3-ethylpyridine; Aldehydkollidin;...
 • 5-Ethyl-2-pyridine ethanol English Synonym: 2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-1-ethanol; 2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethanol; 2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethanol; 2-hydroxyethyl-5-ethylpyridine;...
 • N-Ethyl piperazine English Synonym: 1-Ethyl-Piperazin; Piperazine,1-Ethyl-; Ethylpiperazine-N; Labotest-Bb Ltbb000704; 1-Ethylpiperazine; Akos Bbs-00003610;...
 • Trans 2,5-Dimethylpiperazine English Synonym: (2S,5R)-2,5-Dimethyl-piperazine; Trans-2,5-dimethylpyrazine; trans-2,5-dimethylpiperazine; Trans-1,2-dimethylpiperazine;...
 • N-Methyl piperazine English Synonym: N-Methylpiperazine; Nmprz; 1-Methyl-Piperazin; Piperazine,1-Methyl-; Labotest-Bb Ltbb000517; Methylpiperazine; Methylpiperazine-N; ...
 • Cis2,6-Dimethyl piperazine English Synonym: (2,6-Cis-Dimethyl)Piperazine; 26dmprz; Cis-2,6-Dimethylpiperazine; 2,6-Dimethyl-Piperazin; Dimethylpiperazine; ...
 • 2-Chloropyridine English Synonym: 2-chloro-pyridin; o-Chloropyridine; α-chloropyridine; 2-chloropyridine; 2clpy; alpha-chloropyridine; pyridine, 2-chloro-; 2-chloropyridine, 99%...
 • Sodium bicarbonate English Synonym: bicarbonatedesodium; col-evac; jusonin; meylon; monosodiumcarbonate; monosodiumhydrogencarbonate; neut; ...
 • Sodium carbonate English Synonym: sodiun thiosulfate; sodium thiosulphate; sodium thiosulfate, 2.00 n; sulfite standard;497-19-8;bisodium carbonate; bisodiumcarbonate; calcined...
 • Sodium nitrate English Synonym: cubicniter; Natriumnitrat; niter; nitratedesodium; nitratedesodium(french); nitrateofsoda; nitratine; Nitricacid, sodiumsalt...
 • Sodium nitrite English Synonym: anti-rust; azotynsodowy; diazotizingsalts; dusitansodny; dusitansodny(czech); erinitrit; filmerine; natriumnitrit...
 • Calcium nitrate English Synonym: calcium ICP standard; calcium nitrate; ca(no3)2; calcium(ii)nitrate(1:2); calciumion chromatographystdsol.fluka;...